Právní výhrada

Veškerá práva na portál PREKON.CZ vyhrazena. Jakékoliv přebírání, kopírování, šíření či jiné užití prvků systému podléhá licenci Creative Commons: - Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko. Uživatel je povinný oznámit tuto skutečnost vydavatelství portálu PREKON.CZ - Kontakt Každý budoucí uživatel mediálních služeb portálu PREKON.CZ (dále jen "Systému") jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedená závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Systému. Osobě, která nemá zájem se podřídit níže uvedeným pravidlům, není tento Systém určen a provozovatel portálu PREKON.CZ (dále jen Provozovatel) vyzývá takovou osobu, aby od dalšího užívání Systému upustila.
 • Systém je zaměřený na podporu průmyslu - obchodu, podnikání a exportu. Systém poskytuje především údaje informativního charakteru pro lepší orientaci tuzemských podnikatelských subjektů v oblasti technických, technologických, obchodních a ekonomických a jiných otázkách spjatých s podnikatelskou aktivitou.
 • Všechny v Systému zveřejněné informace, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označenými, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Systému autorská práva, zejména právo Systém zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství;
 • Informace zveřejněné v Systému mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Systém zveřejňuje řadu informací, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány, přestože Provozovatel usiluje o to, aby všechny údaje v Systému byly aktuální a správné;
 • Obsahem Systému mohou být i údaje získané z důvěryhodných zdrojů, jako jsou např. zpravodajské informace získané od tiskových agentur, na základě příslušných smluv uzavřených s příslušnými tiskovými agenturami a upravujícími způsoby šíření agenturních zpráv s tím, že poskytnuté informace zůstávají duševním vlastnictvím tiskových agentur a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli Systému pro případ, že by se ukázalo, že některá taková informace je nesprávná, nepravdivá, neaktuální, neúplná nebo jinak závadná a mohla by způsobit uživateli i škodu v důsledku jejího použití;
 • Provozovatel Systému neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat nebo služeb zveřejněných prostřednictvím Systému nebo naopak z důvodů částečné či neúplné nefunkčnosti Systému a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se k Systému a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Systému připojit;
 • Jsou-li zveřejňovány v Systému nějaké právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu;
 • V případě, že není pod příslušným textem uveden jmenovitě autor, zadavatel a/nebo zdroj, jenž je odpovědný za obsah dokumentu uveřejněného v Systému, pak takový text byl připraven Provozovatelem přímo nebo ve spolupráci s kompetentními osobami nebo institucemi;
 • Provozovatel Systému neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu prezentace nebo reklamy, uveřejněné v Systému a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí komerční nebo PR prezentace a reklamy;
 • Provozovatel si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit, nezveřejnit nebo odstranit jakoukoliv část informace dodané uživatelem pokud tato nesplňuje Pravidla pro publikování; Pravidla pro publikování
  • nezveřejníme články, které jsou nadepsané jako "tisková zpráva", přičemž jsou skrytou reklamou;
  • nezveřejníme články, které jsou v rozporu se zákony ČR;
  • nezveřejníme články vulgární a s rasistickým podtextem;
  • nezveřejníme články s odkazy na pornografické servery;
  • nezveřejníme články, které jsou za hranicemi dobrého vkusu;
  • nezveřejníme články nabízející půjčky a finanční služby.
 • Údaje uveřejněné v Systému jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných v Systému, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných v Systému;
 • Provozovatel Systému si vyhrazuje právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí některého identifikačního údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. s odkazem na příslušnou obecně závaznou právní úpravu;
 • Provozovatel zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu Systému. Rovněž je zakázáno zasahovat do technické stránky Systému.
Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/nebo opatření dovolených platným právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá Systém a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání Systému.  

clanky