NESMÍ CHYBĚT MANAŽERSKO-EKONOMICKÝ POHLED NA PRŮMYSL 4.0

10 Března 2017
Věda
Na knižní trh přichází zcela výjimečná publikace Gustava Tomka a Věry Vávrové, pracovníků ČVUT v Praze, s výstižným názvem PRŮMYSL 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje z nakladatelství Professional Publishing.

09.03.2017 - (PREKON) - Na knižní trh přichází zcela výjimečná publikace Gustava Tomka a Věry Vávrové, pracovníků ČVUT v Praze, s výstižným názvem PRŮMYSL 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje z nakladatelství Professional Publishing. Mimořádná proto, že přináší nové pohledy na uplatnění platformy Průmysl 4.0 v naší ekonomice. Dosavadní publikace či dílčí stati se právem věnují technicko-technologické problematice, tak jak je přirozeně dáno charakterem dané platformy jako důsledku čtvrté průmyslové revoluce. Autoři zde vhodně využívají svých výzkumných i pedagogických zkušenosti, aby orientovali čtenáře na postavení a řízení firmy z hlediska manažersko-ekonomického. Publikace je na prvý pohled výjimečná množstvím originálních barevných symbolických obrázků a sché-mat, které řadu myšlenek dokáží doplnit a upevnit, ale současně i vyprovokovat čtenáře k zamyšlení nad řešenými problémy.

Kap. 1 Průmysl 4.0 charakterizuje danou problematiku tak, aby plynule mohla následovat kap. 2 Analýza klíčového procesu – základ Průmyslu 4.0, která oživuje technický problém hledáním kompetentního místa na trhu, ať již z hlediska vlastní konkurenční schopnosti, tak z hlediska zapojení firmy do tržních vztahů umožňujících rozšíření těchto kompetencí. Pokud mají všichni ve firmě táhnout za jeden provaz, musí sdílet společnou vizi.

Kap. 3 Řízení rozhodujícího vnitropodnikového procesu představuje hodnototvorný proces firmy jako systém, který se přímo podílí na tvorbě hodnoty pro zákazníka i firmu. Jeho komplexním manažerským nástrojem je operativní řízení výroby, které vychází z plnění požadavků zákazníků, ekonomických cílů, optimálního využití zdrojů a kvantitativního i kvalitativního hodnocení procesu. Významnou charakteristikou je flexibilita celého procesu.

Kap. 4 Nákup a kooperace a kap. 5 Nákupní marketing vycházejí z myšlenky nutného zpřístupnění firem kooperačním a dalším vztahům. Nákup je zárukou otevření vlastního hodnototvorného procesu vhodným partnerům. Technický rozvoj, variabilita požadavků při vytváření kompetentní pozice na trhu vyžaduje i nové formy kooperace. Tato kooperace může jednak rozšiřovat stupně hodnototvorného řetězce, jednak zapojit do spolupráce podobné i zcela odlišné podnikatelské obory, vše s cílem zvýšení konkurenční schopnosti. Uplatnění procesního přístupu u nákupní činnosti je možno charakterizovat jeho novým pojetím ve smyslu nákupního marketingu.

Kap. 6 Od štíhlé firmy k procesu spolupráce a kap. 7 Vznik, funkce a řízení podnikových sítí orientuje získání tržní kompetence firem hledáním nových možností využívání svých silných stránek až po vytváření virtuálních sítí. Tak vznikají specialisté, kteří pak vstupují do hodnototvorných řetězců firem jako součást integrace nebo jako koordinátoři. Pro jejich dlouhodobé uplatnění již nestačí jen výhoda z velkého výrobního množství, ale trvalé učení se. Firma jako tržní partner musí být dynamická, přizpůsobovat svůj systém řízení novým podmínkám a osvojit si vlastní kulturu.

Kap. 8 Standardizace – stabilita a virtualita a kap. 9 Inovace – živá voda Průmyslu 4.0 mají dostatečně výstižný název. Přežití v konkurenčních podmínkách předpokládá rychle reagovat na potřeby zákazníků – být na trhu včas a současně plnit možnosti výběru – nabídnout splnění představy řešení různých zákazníků. Inovace byly vždy bezesporu hybnou silou průmyslových revolucí a pokroku vůbec.

Kap. 10 Malý audit před velkými výzvami přináší čtenáři bonus, nebývalý v naší odborné literatuře. Pomocí cca 120 otázek je možno zjistit jak je podnik zralý pro budoucí výzvy v oblasti Průmyslu 4.0. Jak vyjít vstříc reálnému koordinování systému řízení orientovaného na trh tak, aby byly naplněny výzvy čtvrté průmyslové revoluce. Lze tak prověřit podnikatelský systém z hlediska relevantních podmínek, ve kterých je realizován v souvislosti s nástupem nových skutečností.

Cílovou skupinou díla jsou manažeři výrobních podniků a služeb, včetně malých a středních podniků, jejichž úlohu autoři dostatečně vysvětlují a pozitivně hodnotí. Dále to jsou pracovníci marketingu, logistiky, řízení prodeje, výroby a nákupu výrobních eventuálně dalších podniků, pracovníci zabývající se software v oblasti řízení výroby, prodeje a nákupu, a modelováním vztahů v rámci sítí. Samozřejmě i učitelé a studenti vysokých škol technického a ekonomického zaměření.

 

Ing. Andrea Tachecí, Svět knihy Praha

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY